Regulamin sklepu internetowego sklepdrapieznik.pl

§ 1
Postanowienia ogólne
 

1.      Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej sklepdrapieznik.pl

2.      Zarządzającym sklepem internetowym działającym pod adresem sklepdrapieznik.pl jest Drapieżnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Generała Stanisława Maczka 64, 15-691 Białystok, NIP: 542-334-32-53, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (0000763980): SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

3.      Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych zwrotów, rozumie się przez nie:

a)      Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sklepdrapieznik.pl,

b)      Sprzedający – Drapieżnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

c)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie,

d)     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.      Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:

a)      pod numerem telefonu +48 600 804 243, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00,

b)      pod adresem poczty elektronicznej: sklep@sklepdrapieznik.pl,

c)      w punkcie odbioru zamówień internetowych pod adresem: ul. Generała Stanisława Maczka 64, 15-691 Białystok,

d)     pocztą tradycyjną, na adres siedziby Sklepu.

§ 2
Warunki korzystania ze Sklepu

1.      Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wymagany jest komputer lub inne urządzenie multimedialne zapewniające dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

2.      Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację konta. Rejestracja konta nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie.

3.      W celu rejestracji konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Sklepu, wprowadzając prawdziwe dane dotyczące Klienta. Z chwilą rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przedmiotem której jest świadczenie przez Sprzedającego usług w zakresie prowadzenia konta Klienta.

4.      Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu. Dostęp do konta chroniony jest hasłem ustawionym przez Klienta. Z poziomu konta Klient ma dostęp do historii i szczegółów złożonych zamówień, dokonanych płatności i dostępnych bonów rabatowych. Klient może dokonywać zmian danych podanych wcześniej podczas rejestracji.

5.      Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej sklep@sklepdrapieznik.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

6.      Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 3

Składanie i realizacja zamówień

 

1.      Zamówienia można składać:

a)      drogą elektroniczną: za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poprzez pocztę elektroniczną,

b)      telefonicznie.

2.      Zamówienia drogą elektroniczną można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zamówienia drogą telefoniczną można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

3.      Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania złożonych zamówień, które ze względu na niekompletne dane bądź uzasadnione przypuszczenie, że zawierają dane nieprawdziwe, nie mogą być z tej przyczyny zrealizowane. Sprzedający uprzednio podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu weryfikacji tych informacji.

4.      Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną, potwierdzeniem będzie zwrotna wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta.

5.      Na żądanie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT.

6.      Zamówienia realizowane będą w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji.

7.      Zamówienia składane w soboty po godzinie 13, w niedziele lub święta, realizowane będą w ciągu 48 godzin licząc od następnego dnia roboczego.

8.      Czas realizacji zamówienia powiększyć należy o czas potrzebny na dostawę przesyłki, zależny od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu dostawy.

9.      W przypadku wyboru ratalnej metody płatności, o której mowa w § 4 pkt 3 d), czas realizacji zamówienia może się wydłużyć i zależny jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta przez Bank udzielający kredytu.

 

§ 4

Płatność i sposób dostawy

 

1.      Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.

2.      Koszty dostawy nie zawierają się w cenie towaru. Koszty dostawy ponosi Klient.

3.      Płatności za zakupione towary można dokonywać w sposób następujący:

a)      za pobraniem,

b)      przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Drapieżnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.:

§  25 1050 1953 1000 0090 3172 8018 w ING Bank Śląski S.A. dla płatności w złotych polskich,

§  03 1050 1953 1000 0090 3172 8026 w ING Bank Śląski S.A., dla płatności w euro,

c)      za pośrednictwem serwisu Przelewy24

d)      za pośrednictwem serwisu imoje, obsługiwanego przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

e)     ratalnie – za pośrednictwem serwisu eRaty Santander Consumer Banku S.A.,

f)      w punkcie odbioru zamówień internetowych.

4.      Dostawa realizowana jest w następujący sposób:

a)      kurier GLS – 16,00 zł brutto przy przedpłacie,

b)      kurier GLS – 19,00 zł brutto za pobraniem,

c)      Poczta Polska Kurier 48 – 10,00 zł brutto przy przedpłacie,

d)     Poczta Polska Kurier 48 – 13,00 zł brutto za pobraniem,

e)      Paczkomaty InPost – 10,00 zł brutto,

f)      Kurier Miejski – 15,00 zł brutto,

g)       odbiór osobisty w punkcie odbioru odbioru zamówień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00 – bezpłatnie.

5.      Sposób dostawy wybiera Klient.

6.      O wysyłce lub o gotowości zamówienia do odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

§ 5

Reklamacje

 

1.      Sprzedający oświadcza, iż wszelkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na rynek polski. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych określoną w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.

2.      Wszelkie reklamacje zakupionych towarów Klient może zgłaszać w sposób wskazany w § 1 pkt 4 oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem strony internetowej https://sklepdrapieznik.pl/content/9-reklamacjezwroty .

3.      Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

1.      Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta bądź ich osobistego odbioru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.

2.      Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy, jeżeli dotyczy towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.      Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem internetowym sklepdrapieznik.pl

4.      W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5.      Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność, w tym koszty dostawy.

6.      Zwrotu należności, o których mowa powyżej, dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca.

7.      Konsument/Przedsiębiorca zwraca Sprzedającemu zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8.      W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Konsument/Przedsiębiorca.

9.      Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10.     Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 7
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1.      Wszelkie spory związane ze sprzedażą prowadzoną przez Sprzedającego rozstrzygane będą przez sądy powszechne.

2.      Sprzedawca informuje Konsumenta, iż niezależnie od powyższego, przysługuje mu możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności rozpatrywania reklamacji:

a)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,

c)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

d)     informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

§ 8
Ochrona danych osobowych

1.      Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2.      Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym bądź dołączenie do newslettera. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia.

3.      Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

4.      Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5.      W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 9
Formuła zakupowa TwistoINFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)


W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:


a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,


b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:


a)ING Bank Śląski S.A.
b)Twisto Polska sp. z o.o.

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.


4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.


5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.


6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

§ 10
Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go pod adresem strony internetowej sklepdrapieznik.pl

2.      Sprzedający może zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane konto zostaną powiadomieni także pocztą elektroniczną, na adres przypisany do konta.

3.      Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają przepisy uprzednio obowiązującego Regulaminu.

4.      Bez uprzedniej zgody Właściciela, zabrania się kopiowania, w części lub w całości, zdjęć i opisów produktów umieszczonych w Sklepie.

5.      W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.